Novosti
SAZIV XI SKUPSTINE 29.6.2012.
Na osnovu člana 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 127/08 i 58/09) Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. 127/12-UO od 25.05.2012. godine,

SAZIVA XI (JEDANAESTU) REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Jedanaesta redovna sjednica Skupstine akcionara JELSINGRAD FMD AD PRNJAVOR, će se održati dana 29.06.2012 godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Društva, Ul. Jovana Dučića br.1. u Prnjavoru.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara: predsjednika Skupštine, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara broj OPU-1088/11 od 31.10.2011. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za prethodni period
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2011. godine
b) Izvještaja o poslovanju za 2011 godinu,
c) Finansijskih izvještaja za period 01.01. do 31.12.2011. godine
d) Prijedloga Odluke o pokriću gibitaka iz 2011. godine,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o organizovanju i usklađivanju akata i djelatnosti Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o klasifikaciji djelatnosti i promjeni kućnog broja,
7. Razmatranje i usvajanje teksta novog Statuta Jelšingrad FMD a.d. Prnjavor,
8. Razmatranje i usvajanje teksta novog Poslovnika o radu Skupštine akcionara Jelšingrad FMD a.d. Prnjavor,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva,
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanj naknade članovima Upravnog odbora,
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika, ili glasanjem pismenim putem i to pravo ostvaruje na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS (knjige akcikonara) koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.06.2012. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom njegovog ovlašćenog lica.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su na internet stranici Banjalučke berze. i Društva www.jelsingrad@net , najmanje 30 dana prije dana održavanja Skupštine a najviše 60 dana prije početka održavanja Skupštine
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtijeva kopije teksta Statuta, odluke o izboru članova Upravnog odbora, finansijskih izvještaja zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaja o poslovanju Društva, kao i druga akta, u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, nova sjednica Skupštine će se održati istog dana sa početkom u 13,00 sati, sa istim dnevnim redom.


UPRAVNI ODBOR


Objavljeno: 01.06.2012.

Ostale vijesti
-FERROSTIL MONT
-KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
-OGLAS ZA TERENSKOG KOMERCIJALISTU
-SAZIV XI SKUPSTINE 29.6.2012.
-BANJALUČKI VELESAJAM GRAMES I DEMI 2012
-OZREN TURIST
-SRETNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI
-CRKVA OŠTRA LUKA
-TRIBINE
-HIDRAULIČNA PLATFORMA ZA PODIZANJE I SPUŠTANJE TERETA
Arhiva vijesti